امور بازرسی

* هرگونه انتقادات و شکایات خود را با واحد بازرسی و رسیدگی به امور شکایات از طریق تماس با ما مطرح فرمایید.

* واحد بازرسی در دوره های مختلفی با اعزام تکنسینها و کارشناسان فنی خود در محل نصب، اقدام به دریافت نقطه نظرات مصرف کنندگان محترم به صورت حضوری نموده و با بازرسی از دستگاه از عملکرد بهینه آن اطمینان یافته و همچنین عملکرد مناسب تکنسینهای مجاز شرکت را کنترل و بررسی خواهد نمود.

* در صورت لزوم می توانید کد پیگیری (کد پذیرش) را از پرسنل این واحد دریافت نموده و یادداشت فرمایید تا در صورت نیاز به پیگیری های بعدی شما، مورد استفاده قرار گیرد.