نحوه مشارکت در پروژه های پیمانکاری


با توجه به اصل مشارکت، تعاون و همکاری که تاکید بسیاری در متون دینی و اخلاقی ما مسلمانان بر آن شده است، شرکت بنیان نقش آذربایجان را بر آن داشت تا در جهت اشاعه این فرهنگ مفید از یک سو و ایجاد هم افزایی و بهره گیری از توان سایر افراد و مجموعه های فعال در زمینه ساخت پروژه های عمرانی، نسبت به طرح ریزی و بکارگیری بخش مشارکت در ساخت اقدام نماید. شرکت بنیان نقش آذربایجان مفتخر است که در طول دوره حیات سازمانی خود، شایسته اعتماد و پذیرای بلندمنشی افراد و مجموعه های بسیاری بوده است و در این راستا بر خود واجب دانسته تا با بکار بستن تمام تجربه، دانش و پشتکار خود ضمن حفظ و حراست از دارایی ها و سرمایه های مشارکت کنندگان، در بهره مندی آنان از حداکثر منافع پروژه های مشترک اهتمام ورزد. لذا تمامی همکاران، شرکت های ساختمانی و مهندسانی که تمایل به مشارکت در پروژه های پیمانکاری و عمرانی این شرکت را دارند با شماره تماس ۳۵۲۵۷۴۷۴-۰۴۱ تماس فرمایند.

محصولات برگزیده