Tag Archives: دیگ چدنی در تبریز

دیگ چدنی پگاسوس

جهت انتخاب دیگ که وظیفه سوار کردن حرارت بر ماده ناقل گرما را بعهده دارد، باید بار حرارتی کلی ساختمان (Qt) که مرکب است از تلفات حرارتی اتاقها (QR) با اضافه بار حرارتی آبگرم مصرفی (Q3)، معین باشد . با دردست داشتن  Qt برحسب اینکه بخواهیم ماده ناقل گرما بخار یا آب باشد، نوع دیگ را مشخص نموده ضمن در نظر گرفتن درصدی اضافه باربابت تلفات حرارت از خود دیگ و لوله ها، با مراجعه به کاتالوگ کارخانه سازنده، دیگ مناسب را انتخاب می نماییم. میزان این اضافه باربا توجه به کیفیت عایق پیچی لوله ها متفاوت بوده بین 5تا25 درصد کل تلفات حرارتی ساختمان منظور می گردد