Tag Archives: پمپ خاص

پمپ در تبریز

پمپ در تبریز

پمپ در تبریز

به طور کلی، پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیالی که ازآن عبور می نماید، انتقال دهد، در نتیجه انرژی سیال بعد از خروج از ماشین افزایش می یابد. از این دستگاه برای انتقال سیال به یک ارتفاع هندسی معین و یا حرکت سیال در مدارهای مختلف هیدرولیکی و سیستم های لوله کشی و به طور کلی انتقال سیال از نقطه ای به نقطه دیگر استفاده می شود.

مشخصات هیدرولیکی مدارهای مختلف و همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال از نظر گرانروی، وزن مخصوص، درجه حرارت، خورندگی و همچنین وجود اجسام ناخالص و گازهای همراه با سیال و سرانجام مقدار حجم عبوری سیال از پمپ در واحد زمان و فشار مورد لزوم، سبب آن شده است تا انواع پمپها با ساختمان و طرز کارهای مختلف ساخت و تولید شود. مکانسیم و نحوه انتقال انرژی مکانیکی از پمپ های مختلف به قدرت متفاوت است که نمیتوان یک تئوری جامع را در مورد اقسام پمپ ها به کار برد. به این جهت پمپ  را به گروه های مختلف تقسیم کرده و هر دسته را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می دهند.

تقسیم بندی :

تقسیم بندی پمپ ها براساس عوامل مختلفی صورت می گیرد. این تقسیم بندی می تواندبر مبنای مورد مصرف، ساختمان داخلی، نحوه انتقال انرژی به سیال و سرانجام نوع سیال عبوری انجام شود. متداولترین نحوه تقسیم بندی پمپها بر مبنای نحوه انتقال انرژی به سیال است در این روش، پمپ ها به دو دسته اصلی تقسیم بندی میگردند.دینامیکی و جابه جایی .

بنیان نقش در زمینه پمپ در تبریز فعالیت گسترده ای دارد.به همین سبب  به جهت آشنایی هر چه بیشتر شما با انواع پمپ و سهولت درانتخاب پمپ مناسب شما ، در این مقاله ابتدا به تقسیم بندی هردسته می پردازیم  و سپس توضیحاتی مختصر در رابطه با هر دسته ارائه می دهیم .

پمپهای دینامیکی :پمپهایی که انتقال انرژی از آنها به سیال به طور دائمی انجام می گیرد .مانند :

 • توربو پمپ ها
 • پمپهای محیطی
 • پمپهای خاص

پمپ های جابجایی: پمپ های که انتقال انرژی از آنها به سیال به صورت متناوب یا پریودیک می باشد. مانند :

 • پمپ های رفت و آمدی
 • پمپ های گردشی

 

انواع پمپ ها ی دینامیکی :

1- توربو پمپها :

 • جریان محوری
 • جریان مختلط
 • جریان شعاعی (1طبقه)

توربوپمپ ها در زبان انگلیسی به پمپ های چرخی معروف هستند در بین کلیه انواع پمپ در تبریز ،  توربوپمپ ها به علت شکل ساده ساختمانی، نسبت پایین حجم به قدرت مصرفی و تنوع فراوان موارد مصرف، نسبت به سایر پمپها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

ساختمان اصلی این پمپ ها از اجزا زیر تشکیل می گردد:

 • پخش کننده : که وظیفه اصلی آن هدایت سیال از محیط خارج تا ورود به پمپ است.
 • یک یا چند چرخ : که هر یک دارای تعدادی پره می باشند. انتقال انرژی به سیال در این قسمت انجام می شود .
 • کاهش دهنده : که مقداری از انرژی جنبشی سیال را به انرژی پتانسیل تبدیل می نمایند.
 • جمع کننده یا ظرف حلزونی : که در ضمن، پوسته پمپ را تشکیل می دهد. سیال بعد از خروج از کاهش دهنده، وارد این قسمت شده و سپس به خارج از پمپ، هدایت می گردد.

لازم به ذکر است که در همه پمپها، قسمت کاهش دهنده لزوما” به صورت یک قسمت مستقل وجود ندارد و در بسیاری مواقع این قسمت حذف میگردد.

نوع سیال عبوری از توربوپمپ ها، مایع همراه با مقداری مواد جامد وگاز است. ازاین نظر توربوپمپ ها برای عبور سیالات یک یا چند فازه ساخته می شوند

2-پمپهای محیطی :

 • یک طبقه
 • چند طبقه

 

پمپ های محیطی یک محصول مرزی بین پمپهای جابجایی مثبت و پمپ های سانتریفیوژ است که در ان سیال در یک کانال محیطی پمپ می شود. برای این پمپها چندان غیر عادی نیست که هد بالای 300متر را با دور پایین تولید نماید.در این پمپ ها تک مرحله ای بودن باعث کارکرد استثنایی آنها می شود . در شرایط دبی کم  و هد بالا این پمپ ها به نسبت پمپ های سانتریفیوژ راندمان بالاتری دارند.

پمپ های محیطی برای سیالات تمیز با ویسکوزیته پایین مناسب است زیرا نیاز به تلرانس های نزدیکی بین پره های توربین و بدنه است. قبل از شروع به کار پمپ محیطی باید آن را از مایع پرکرد و هواگیری نمود.

پمپ های محیطی به دلیل کارایی مطمئن و مقرون بصرفه مناسب جهت استفاده خانگی و آبیاری باغ می باشند.

3-پمپهای خاص :

 • مکش زا
 • کشش گازی
 • قوچ آبی
 • الکترومغناطیسی

یک پمپ مکش نوعی  پمپ است که در آن انرژی از یک سیال (مایع یا گاز) از طریق اثر ونتوری و بر اساس اصل برنولی به یک مایع دیگر منتقل شده است. دراﻳﻦﭘﻤﭗ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎل ازاﻧﺮژیﻳﮏﺳﻴﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

در ﭘﻤﭗ ﮐﺸﺶ ﮔﺎزی ، از ﻳﮏ ﮔﺎز ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺎﻳﻊ از اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻤﭗ قوچ آبی ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ای دارد و ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی آب ﺟﺎری، ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﭘﻤﭗ الکترو مغناطیس ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

انواع پمپ ها ی جابجایی :

1-پمپهای رفت وآمدی :

 • پیستونی
 • پلانجر
 • دیافگرامی

پمپ های رفت و آمدی وسایلی هستند که انتقال انرژی از آنها به سیال به صورت پریودیک و دوره ای می باشد. نیروی محرکه این نوع پمپها نیز غالبا توسط موتورهای الکتریکی تامین می گردد. در این نوع پمپها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر می شود. با عقب رفتن پیستون در سیلندر ایجاد مکش شده و در نتیجه مایع از طریق یک شیر ورودی داخل سیلندر می گردد  . تلمبه های خانگی قدیمی نمونه ساده پمپ های رفت و برگشتی پیستونی می باشند

2-پمپ گردشی :

 • با یک پرخ
 • با چند چرخ

پمپ های چرخشی  که به پمپ های پره ای نیز مشهور هستند، با اعمال فشار روغن بر یک پره خارج از مرکز، کار می کنند که با چرخش پره مذکور جابجایی ساده هوا انجام می گیرد. نتیجه کار پمپ، ایجاد خلاء ضعیفی در حدود 2-10 تور، است. بخش چرخشگر، شامل پره ای است که تحت اعمال فشار یک فنر بوده و با قسمت ثابت در تماس می باشد.

در این نوشته توضیح هاتی مختصر از هر پمپ بیان شد  لازم به ذکر است در صورت داشتن هر گونه سوالی دیگر در زمینه پمپ در تبریز و پکیج در تبریز با 04135257474  و یا 04135259494 تماس بگیرید.