Tag Archives: پمپ در تبریز

تغییر مشخصه های دینامیکی پمپ ها

تغییر مشخصه های دینامیکی پمپ ها

الف – باز و بستن شیر بر روی مدار

در یک مدار پمپ، در حالت کلی برای قطع و وصل و تنظیم دبی از انواع مختلف شیر ها استفاده می شود . تغییر وضعیت شیر از نظر باز یا بسته  بودن، به علت تأثیر بر روی میزان افت فشار، مؤلفه دینامیکی مدار را تغییر می دهد. با بسته شدن شیر، منحنی مقاومت از H R1  به H R2 و HR3  تغییر نموده و نقطه کار سیستم به ترتیب از نقطه A1   به A2   و A3  منتقل می گردد. همانگونه که ملاحظه می شود هرچه شیر بیشتر بسته شود، افت فشار آن بیشتر و شیب منحنی مقاومت مدار نیز بیشتر می گردد. بدین ترتیب دبی پمپ از مقدار اولیه Q1 به Q3  کاهش می یابد. در این شکل، افت فشار ناشی از بستن شیر نیز نشان داده شده است به همین علت عمل تنظیم دبی، باید همواره در سمت رانش پمپ صورت گیرد. زیرا اگر کنترل در بخش مکش استفاده شود، به سبب افزایش افت فشار در این قسمت NPSH avail   کاهش یافته و امکان بروز کاویتاسیون وجود خواهد داشت.

ب –عمر سیستم لوله کشی

همواره پس از گذشتن مدتی از کار سیستم لوله کشی و عبور جریان از داخل لوله ها، به علت سختی و یا ناخالصی های موجود در سیال، ذرات رسوب بر روی جداره داخلی لوله ها تشکیل می شود. به همین سبب، پس از گذشت مدتی از عمر سیستم ،زبری جداره و همچنین قطر لوله ها تغییر خواهد کرد که هر دو بر میزان افت فشار تأثیر خواهند گذاشت. در این حالت نیز مؤلفه دینامیکی منحنی مشخصه مدار تغییر کرده و شیب آن افزایش می یابد و همانگونه که قبلا” دیده شد، دبی تولیدی پمپ کاهش پیدا می کند. از این نقطه نظر، هنگام طراحی یک سیستم لوله کشی یا ایستگاه پمپاژ، باید عمر ایستگاه تعیین و طراحی لوله ها بر اساس آن انجام شود.

ج- شکستن لوله

اگر بنا به دلایلی ( مثلا” عبور یک وسیله نقلیه سنگین از روی لوله )، لوله رانش پمپ شکسته شود، بلافاصله مقاومت مدار کاهش می یابد. در این حال، ارتفاع تولیدی پمپ نیز به سرعت کاهش و دبی آن افزایش می یابد، در این صورت معمولا” قدرت جذبی پمپ افزایش یافته و اگر قدرت الکتروموتور برای چنین حالتی پیش بینی نشده باشد، احتمال وارد آمدن صدمات جدی به الکتروموتور، وجود خواهد داشت.

 

د- دریچه

هنگام شروع کار تأسیسات پمپاژ، گاهی ملاحضه می گردد که پمپ بر روی نقطه راندمان ماکزیمم خود کار نمی کند، در این صورت می توان با گذاشتن یک دریچه در انتهای خط رانش لوله، افت فشار مصنوعی ایجاد نموده و نقطه کار پمپ را به دلخواه تغییر داد.

 

تغییر مشخصه های استاتیکی

اگر بنا به دلایلی فشار استاتیکی مدار و یا ارتفاع بین دو مخزن رانش و مکش تغییر نماید، مؤلفه مقاومت استاتیکی مدار نیز تغییر خواهد کرد. در این حالت کرد. در این حالت منحنی به اندازه تغییر فشار استاتیک، به بالاتر یا پایین تر از محل قبل خود منتقل می شود.

این مسأله به خصوص در مورد پمپ هایی که جت انتقال آب از چاه مورد استفاده قرار می گیرند، بوجود می آید. زیرا در فصول مختلف ارتفاع سفره های آب زیرزمینی تغییر کرده و در نتیجه، ارتفاع استاتیکی پمپ نیز متناسبا” افزایش یا کاهش می یابد و بالطبع نقطه کار پمپ نیز تغییر می کند. همچنین هنگامی که پمپی آب را از یک منبع تحتانی به منبع فوقانی منتقل می کند به تدریج با پر شدن منبع فوقانی و خالی شدن منبع تحتانی، ارتفاع هندسی دو مخزن تغییر می نماید.

 

به هم بستن پمپها

هنگامی که وجود یک پمپ به تنهایی نتواند دبی یا ارتفاع مورد نیاز ایستگاه را تأمین کند، از دو یا تعداد بیشتری پمپ در مدار استفاده می شود. اتصال پمپ ها به یکدیگر و یا نحوه قرارگیری آنها در مدار، بطور کلی در دو حالت موازی یا سری صورت می گیرد.

به هم بستن پمپ ها به صورت موازی

در این حالت، دبی کلی ایستگاه از طریق چند پمپ که به صورت موازی به یکدیگر بسته شده اند، عبور خواهد کرد. نحوه عملکرد این پمپ ها شبیه مدارهای الکتریکی در حالت موازی می باشد، به این صورت که دبی کل ایستگاه از جمع دبی های عبوری از هر پمپ بدست می آید و ارتفاع تولیدی تمامی آنها نیز با یکدیگر مساوی است.

به هم بستن پمپ ها به صورت موازی بر نقطه کار هر یک از پمپ ها تأثیر می گذارد. برای بدست آوردن منحنی مشخصه مجموعه، باید دبی های هر یک از پمپ ها را در ازا یک ارتفاع ثابت با یکدیگر جمع و نقاط حاصل را به هم متصل نمود. محل تلاقی منحنی مدار با منحنی بدست آمده، نقطه کار سیستم را تعیین می کند ( Q3  و H3  ). برای مشخص کردن نقطه کار هر یک از پمپ ها، باید از محل تلاقی دو منحنی، خطی موازی با محور Q  ها رسم شود تا منحنی های مشخصه هر یک از پمپ ها را قطع نماید. نقاط بدست آمده، نقطه کار پمپ هارا نشان می دهد (  Q1 وQ2  ). پمپ ها معمولا” به نحوی انتخاب می شوند که در حوالی نقطه راندمان ماکزیمم خودکار کنند.

موازی بستن دو یا تعداد بیشتری پمپ در یک مدار، هنگامی صورت می گیرد که :

در ازا دبی مورد احتیاج، اندازه پمپ انتخابی بزرگ شود که در این صورت با تقسیم دبی بین دو یا چند پمپ می توان در یک ارتفاع ثابت ، پمپ هایی با اندازه کوچکتر انتخاب نمود.

 • گاهی در دبی مورد نیاز ایستگاه، NPSH red پمپ انتخاب شده بزرگتر از NPSH avail می گردد. در این صورت با نصب چند پمپ به صورت موازی و در نتیجه، کاهش دبی هر یک، ممکن است بتوان NPSH avail بهتری به دست آورد.
 • در اغلب تأسیسات پمپاژ، هدف آن است که با کوچکتر انتخاب نمودن واحد های پمپاژ و بالا بردن تعداد آنها ( البته تا حد بهینه )، انعطاف عمل و همچنین کارآیی بهتری به دست آورد زیرا با افزایش تعداد پمپ ها، ضریب اطمینان بهره برداری از نظر داشتن پمپ ذخیره بالاتر، امکان تعمیر، تعویض و تهیه وسائل آسانتر و جابحایی و حمل و نقل واحد ها ساده تر خواهد شد .

در اتصال دو یا چند پمپ بطور مواری باید به چند نکته توجه نمود:

الف- هر گاه دو پمپ مختلف با یکدیگر به صورت موازی بسته شوند، به هنگام خاموش یا روشن نمودن پمپ ها، با توجه به اختلاف منحنی های مشخصه، احتمال برگشت آب از یک پمپ به پمپ دیگر وجود خواهد داشت .

ب- به علت آنکه منحنی مشخصه مدار، با افزایش دبی شکل صعودی دارد، به هم بستن موازی دو پمپ یکسان، دبی کامل را به اندازه دو برابر دبی هر یک از پمپ ها هنگامی که به تنهایی در مدار قرار گیرند، افزایش نمی دهد. این مسأله باید در موقع انتخاب پمپ ها مورد توجه قرار داده شود.

ج- در به هم بستن پمپ های موازی باید سعی شود که مقاومت دینامیکی مدار، حتی المکان کم باشد زیرا هر چه شیب منحنی مشخصه مدار بیشتر باشد، دبی تولیدی مجموعه پمپ ها کاهش یافته، یعنی تأثیر به هم بستن موازی پمپ ها کمتر خواهد شد. برای این منظور معمولا” قطر لوله رانش را بیشتر از اندازه معمول خود انتخاب می نمایند.

 

پمپ در تبریز

( شکل بالا تأثیر افزایش شیب منحنی مشخصه مدار در بستن موازی پمپها )

د- همانگونه که گفته شد، دبی تولیدی هر یک از پمپ ها در حالت کار موازی، کمتر از دبی تولیدی پمپ ها در حالتی است که به تنهایی در مدار قرار گیرند بنابراین هنگامی که یک پمپ از کار افتاده و از مدار خارج گردد، دبی تولیدی پمپ های دیگر ناگهان افزایش پیدا می کند. این مسأله باید در انتخاب موتور محرک و NPSH req مورد توجه قرار دداده شود.

به هم بستن پمپ ها به صورت سری

به هم بستن پمپ ها به صورت سری در یک مدار، برای بالا بردن فشار تولیدی در ازا یک دبی معین صورت می گیرد. در این حالت، دبی کل دستگاه از پمپ های متعدد که به صورت سری قرار گرفته اند گذشته و فشار آن در هر مرحله افزایش می یابد. در این مورد نیز نحوه عملکرد همانند مدارهای الکتریکی در حالت سری است.

پمپ در تبریز

( شکل بالا به هم پیوستن پمپها به صورت سری و منحنی مشخصه مجموعه )

برای ترسیم منحنی مشخصه مجموعه پمپ ها در حالت سری، باید به ازا یک دبی معیین ارتفاعهای متناظر را با یکدیگر جمع و نقاط به دست آمده را به هم متصل نمود. محل تلاقی منحنی مشخصه مدار با منحنی به دست آمده، نقطه کار پمپ را تعیین می کند.

برای بدست آوردن نقطه کار هر پمپ، باید از محل تلاقی منحنی مشخصه مدار و مجموعه پمپ ها، خطی موازی با محور Hها رسم نمود تا منحنی های مربوط به هر پمپ را قطع کند. نقاط تلاقی، نقاط کار هر یک از پمپ ها می باشد (H1  و H2 ) در به هم بستن پمپ ها به صورت سری نیز باید به نکاتی توجه داشت :

-هنگامی که پمپ ها از نظر هندسی مشابه نباشد، بهتر آن است پمپی را که دارای NPSH req کمتری می باشد، به عنوان نخستین پمپ سری در نظر گرفت.

– به علت آنکه سیال به هنگام ورود به دومین پمپ سری، دارای فشار بیشتری است، فشار در پوسته و محفظه آب بندی این پمپ بیشتر می باشد. به همین جهت پمپ، نیاز به آب بندی مناسبتری دارد و همچنین فشار داخل آن نباید از فشار آزمایش پوسته بالاتر رود.

– در حالتی که دو پمپ یکسان با یکدیگر به صورت سری بسته شوند، ارتفاع تولیدی کل،دو برابر ارتفاع هر یک از پمپ ها خواهد بود. اما در این مورد نیز ارتفاع تولیدی مجموعه دو پمپ، کمتر از دو برابر ارتفاع تولیدی یک پمپ، در حالتی ایت که به تنهایی در مدار قرار گیرد.

– هر گاه دو پمپ غیر مشابه با یکدیگر سری بسته شوند، امکان دارد که در یک دبی مشخص ارتفاع تولیدی یک پمپ صفر شود، در حالی که پمپ دیگر در همان نقطه، دارای ارتفاع مثبتی باشد. اگر نقطه کار پمپ در این محل یا بعد از آن قرار گیرد، پمپ اول نه تنها فشاری تولید نمی کند بلکه به صورت مقاومت ، عمل خواهد کرد.

به همین سبب، بهتر آن است که در به هم بستن پمپ ها به صورت سری نیز، مشابه استفاده شود و یا آنکه با گذاشتن وسائل کنترل بر روی پمپ ها از کار ایستگاه بعد از نقطه دبی ماکزیمم یکی از پمپ ها، جلوگیری به عمل آید.

پمپ در تبریز ( شکل بالا بهم بستن پمپ های مختلف بصورت سری )

پمپ های جابه جایی

پمپ جابه جایی

پمپ در تبریز

همان طور که در مقاله پمپ در تبریز بیان شد دسته ای از پمپ ها پمپ هایی با جابه جایی مثبت هستند این پمپ ها در مقایسه با پمپ هایی با جابه جایی غیر مثبت دارای مزیت هایی مانند ابعاد کوچکتر ، بازده حجمي بالا ، انعطاف پذيري مناسب و توانايي کار در فشار هاي بالا هستند . در این پمپ ها انتقال انرژی از آن ها به سیال به صورت پریودیک و دوره ای می باشد. همچنین در پمپ ها با جابه جایی مثبت به ازای هر دور چرخش محور مقدار معيني از سيال به سمت خروجي فرستاده مي شود و توانايي غلبه بر فشار خروجي و اصطکاک را دارد .
پمپ ها فشار ایجاد نمی کنند بلکه جریان تولید می کنند . در واقع در يک سيستم هيدروليک فشار بيانگر ميزان مقاومت در مقابل خروجي پمپ است اگر خروجي در فشار يک اتمسفر باشد به هيچ وجه فشار خروجي پمپ بيش از يک اتمسفر نخواهد شد. همچنين در صورتی که خروجي در فشار 100 اتمسفر باشد براي به جريان افتادن سيال فشاري معادل 100 اتمسفر در سيال بوجود مي آيد. نیروی محرکه این نوع پمپ ها نیز غالبا توسط موتورهای الکتریکی تامین می گردد. در این نوع پمپ ها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر می شود.
پمپ های جابه جایی را می توان از دو منظر تقسیم بندی کرد .

پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر ساختمان :
الف – پمپ هاي پره اي
ب- پمپ هاي پيستوني
ج – پمپ هاي دنده اي

پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر ميزان جابه جايي :
الف – پمپ ها با جا به جايي ثابت
ب – پمپ هاي با جابه جايي متغيير
پمپ با جابه جایی ثابت مقدار سيال پمپ شده به ازاي هر دور چرخش محور ثابت است اما در پمپ با جابه جايي متغير با تغییر در ارتباط بین اجزا میزان سیال پمپ شده قابل کم یا زیاد کردن است .این پمپ ها را پمپ های دبی متغیر نیز می نامند .

پمپ های جابجایی مثبت اغلب در سیستم های هیدرولیک در فشارهای مختلف تا 5000 PSI استفاده می شود. مزیت اصلی این پمپ ها قدرت هیدرولیک در فشار بالا می باشد . نیروی محرکه این نوع پمپ ها نیز غالبا توسط موتورهای الکتریکی تامین می گردد. در این نوع پمپ ها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر می شود. با عقب رفتن پیستون در سیلندر ایجاد مکش شده و در نتیجه مایع از طریق یک شیر ورودی داخل سیلندر می گردد. با حرکت پیستون به طرف جلو دریچه ورودی بسته و مایع از طریق شیر خروجی به خارج هدایت می گردد. . این پمپ ها به طور کلی به دو دسته رفت و آمدی و گردشی تقسیم بندی می شوند .

پمپ های رفت و برگشتی :

نیروی محرکه این پمپ ها توسط موتورهای الکتریکی تامین می شود حرکت چرخشی میل لنگ در پمپ رفت و برگشتی تبدیل به حرکت پیستون ، دیافراگم و پلانچر در سیلندر می شود .
معایب پمپ های رفت و برگشتی :
یکنواخت نبود ن جریان سیال در این پمپ
هنگامی که پمپ در حال کار است مکانی برای تخلیه مایع مکیده شده باید موجود باشد زیرا در غیر اینصورت بر قطعات پمپ فشار پیش میاید و این کار می تواند موجب سوختن فیوز ، ترکیدن محفظه و لوله ها و … می شود .
پمپ های رفت و برگشتی به انواع پیستونی ، پلانچری ، دیافراگمی تقسیم می شوند.

پمپ گردشی :

پمپ گردشی که به پمپ روتاری نیز معروف است در گروه پمپ های جابه جایی قرار می گیرد .همان طور که بیان شد این پمپ ها از نوع پمپ ها با جابه جایی مثبت است و به ازای هر دور تناوب پمپ ، حجم ثابتی از سیال جابه جا می شود .این پمپ نیاز به شیر اطمینان برای محافظت از پمپ دارد تا در یک فشار تنظیم شده باز شود و مایع را به سمت مکش هدایت کند .
این پمپ به هفت دسته تقسیم بندی می شود :
پمپ های اسکرو
پمپ های دنده ای
پمپ های وین
پمپ های لوب
پمپ های ژیروتور
پمپ های پریستالتیک
پمپ های پیستونی محیطی


مطالب مرتبط

پمپ در تبریز

پمپ دینامیکی تبریز

پمپاژ پمپ تبریز

پمپ دینامیکی تبریز

پمپ دینامیکی تبریز

شرکت ما در زمینه پمپ در تبریز فعالیت داشته و می تواند مشاوره شما در انتخاب بهتر پمپ در تبریز باشد .در این مقاله به توضیح کامل و جامع از پمپ دینامیکی که یکی از انواع پمپ می باشد می پردازیم در نوشته ” پمپ در تبریز ”  انواع پمپ را بیان کردیم .

پمپ دینامیکی تبریز

پمپ دینامیکی را پمپ هایی با جابجایی غیر مثبت نیز می نامند .در این پمپ ها یک پره ی متحرک با حرکت دورانی، انرژی جنبشی را به فشار یا سرعت تبدیل می کند. باید در نظر داشت پمپ با جابجایی منفی نداریم. این پمپ ها توانايي مقاومت در فشار هاي بالا را ندارند و به ندرت در صنعت هيدروليک مورد استفاده قرار مي گيرند. این پمپ ها برای انتقال اوليه سيال از نقطه اي به نقطه ديگر بکار گرفته مي شوند. این پمپ ها برای سیستم های فشار پایین و جریان بالا مناسب هستند و معمولا بازده پایین تری نسبت به پمپ های جابجایی دارند.پمپ های محوری و سانتریفوژ نمونه ای از این پمپ ها می باشند .

پمپ های دینامیکی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

 • توربو پمپ ها
 • پمپهای محیطی
 • پمپهای خاص

توربو پمپ ها:

توربو پمپ ها مهمترین دسته از پمپ های دینامیکی هستند. توربو پمپ ها با دریافت انرژی مکانیکی و ایجاد حرکت چرخشی انرژی هیدرولیکی تولید می کنند و انرژی پتانسیل و جنبشی سیال عبوری را افزایش می دهند. در این پمپ ها پروانه عامل انتقال انرژی مکانیکی محور به سیال می باشد. کاربرد این پمپ ها به دلیل پیشرفت تکنولوژی ساخت آنها فراگیر شده است به طوری که رفته رفته جایگزین پمپ های رفت و برگشتی می شوند .

تقسیم بندی توربو پمپ ها :

متداولترین روش تقسیم بندی توربو پمپ ها از دیدگاه طراحی و علمی، تقسیم بندی بر اساس مسیر حرکت سیال در چرخ است ازاین نظر، توربو پمپ ها را به سه دسته اصلی زیر تقسیم می نمایند :

الف- توربو پمپ های سانتریفوژیا با جریان شعاعی

ب- توربو پمپ های محوری

ج- توربو پمپ های نیمه سانتریفوژه یا با جریان مختلط

در نوع اول، سیال موازی محور وارد چرخ پمپ شده و عمود برآن از چرخ خارج می گردد. این پمپ ها معمولا برای ایجاد فشارهای بالا در دبی های کم، به کار می روند.

در نوع دوم سیال موازی با محور وارد چرخ شده و موازی با آن نیز خارج می گردد. از این پمپ ها برای تولید دبی های زیاد و ارتفاع های کم استفاده میشود.

در نوع سوم، سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می گردد. این پمپ ها برای ایجاد فشارها و دبی های متوسط به کار می روند.

سه نمونه چرخ توربوپمپ :

الف) چرخ پمپ محوری

ب) چرخ پمپ نیمه سانتریفوژ

ج) چرخ پمپ سانتریفوژ

توربو پمپ ها را از نظر سیال عبوری، نحوه نصب، شرایط کاربرد و سرانجام تعداد طبقات نیز تقسیم بندی می نمایند که به ترتیب می توان نمونه های زیررا درهر مورد نام برد:

 • پمپهای لجن کش و شیمیایی( از نظر سیال عبوری)
 • پمپ های افقی، عمودی و پمپ های روی خطی ( از نظر نحوه ساخت و نصب)
 • پمپ . توربین
 • پمپ های تغذیه دیگ های بخار (از نظر نوع مصرف )
 • پمپ های یک طبقه و چند طبقه که تعداد طبقات آنها با توجه به فشار مورد لزوم تعیین می شود( پمپ های قوی و فشار کم)

پمپ محیطی:

پمپ محیطی در مصارف خانگی جهت افزایش فشار آب در لوله ها و شبکه های آبرسانی کوچک از آبهای سطحی کاربرد دارد. جهت کارکرد صحیح پمپ از آن بایستی جهت پمپاژ آب تمیز، مایعات غیر خورنده و بدون ذرات ریز جامد استفاده نمود. بدنه پمپ و متعلقات از چدن با پوشش ضد زنگ می باشد.

پمپ خاص :

پمپ های خاص دارای قطعه متحرکی نبوده یا تعداد قطعات متحرک در آنها اندک است .
این پمپ ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد :

 • اجکتور یا مکش زا
 • لیفت گازی
 • پمپ هیدرم
 • پمپ الکترومغناطیسی

اجکتور یا مکش زا :

اجکتور یا انژکتور به دستگاهی اطلاق می شود که گازها و بخارها ی غیر قابل چگالش را از یک سیستم خلا خارج می کند و آنها را برای تخلیه در یک محیط با فشار بالا متراکم می کند . در اجکتورها هیچ پیستون یا اجزای متحرکی وجود ندارد و به همین سبب دارای هزینه نگهداری پایینی هستند . در صنعت ساخت و ساز برای پمپاژ آب گل آلود و لجن از این پمپ استفاده می شود .

لیفت گازی :

پمپ های لیفت گازی یا پمپ های حبابی نوع دیگری از پمپ های خاص می باشند که برای بالا کشیدن مایعاتی مانند نفت خام و آب از چاه ها و پمپاژ لجن استفاده می شود .
مهمترین کاربرد این پمپ استخراج نفت خام است . پمپ لیفت گازی به جز کمپرسور هیچ قطعه متحرک دیگری ندارد و راندمان کلی پمپ به راندمام کمپرسور وابسته است .پمپ های هوایی و پمپ های پالرس نمونه ای از این پمپ ها می باشند .

پمپ هیدرم :

پمپ های هیدرم که به قوچ آبی نیز معروفند انرژی خود را از انرژی آب در حال حرکت به دست می آورند .این پمپ ها برای انتقال آب به کار میروند . در واقع در این پمپ آب با یک جریان مشخص به آن وارد می شود و با یک جریان کمتر از آن خارج می شود .
تعداد قطعات متحرک این پمپ دو عدد است : ولو پساب و چک ول تحویل .
ساخت پمپ هیدرم ارزان و نگهداری از آن ساده است.از جمله معایب و مشکلات پمپ هیدرم هم مبی توان به نفوذ هوا به لوله رانش ، گرفتگی لوله و یخ زدگی در زمستان اشاره کرد .

پمپ الکترومغناطیسی:

پمپ الکترومغناطیسی یکی دیگر از انواع پمپ های خاص به شمار می روند.پمپ مغناطیسی هیچ قطعه متحرکی ندارند و از اصول الکترومغناطیسی استفاده می کنند .
چون رسانا بودن سیال لازمه کارکرد پمپ مغناطیسی می باشد و سیالاتی که پمپ می شوند معمولا رسانای مناسبی برای الکتریسیته نیستند ،این پمپ ها دارای کاربرد محدودی هستند.

بنیان نقش آذربایجان سالها تجربه در زمینه پکیج و پمپ در تبریز


مطالب مرتبط

پمپ در تبریز

پمپاژ پمپ تبریز

پمپ و بوسترپمپ

پمپ های سیرکولاتور

پمپ در تبریز

پمپ در تبریز

پمپ در تبریز

به طور کلی، پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیالی که ازآن عبور می نماید، انتقال دهد، در نتیجه انرژی سیال بعد از خروج از ماشین افزایش می یابد. از این دستگاه برای انتقال سیال به یک ارتفاع هندسی معین و یا حرکت سیال در مدارهای مختلف هیدرولیکی و سیستم های لوله کشی و به طور کلی انتقال سیال از نقطه ای به نقطه دیگر استفاده می شود.

مشخصات هیدرولیکی مدارهای مختلف و همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال از نظر گرانروی، وزن مخصوص، درجه حرارت، خورندگی و همچنین وجود اجسام ناخالص و گازهای همراه با سیال و سرانجام مقدار حجم عبوری سیال از پمپ در واحد زمان و فشار مورد لزوم، سبب آن شده است تا انواع پمپها با ساختمان و طرز کارهای مختلف ساخت و تولید شود. مکانسیم و نحوه انتقال انرژی مکانیکی از پمپ های مختلف به قدرت متفاوت است که نمیتوان یک تئوری جامع را در مورد اقسام پمپ ها به کار برد. به این جهت پمپ  را به گروه های مختلف تقسیم کرده و هر دسته را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می دهند.

تقسیم بندی :

تقسیم بندی پمپ ها براساس عوامل مختلفی صورت می گیرد. این تقسیم بندی می تواندبر مبنای مورد مصرف، ساختمان داخلی، نحوه انتقال انرژی به سیال و سرانجام نوع سیال عبوری انجام شود. متداولترین نحوه تقسیم بندی پمپها بر مبنای نحوه انتقال انرژی به سیال است در این روش، پمپ ها به دو دسته اصلی تقسیم بندی میگردند.دینامیکی و جابه جایی .

بنیان نقش در زمینه پمپ در تبریز فعالیت گسترده ای دارد.به همین سبب  به جهت آشنایی هر چه بیشتر شما با انواع پمپ و سهولت درانتخاب پمپ مناسب شما ، در این مقاله ابتدا به تقسیم بندی هردسته می پردازیم  و سپس توضیحاتی مختصر در رابطه با هر دسته ارائه می دهیم .

پمپهای دینامیکی :پمپهایی که انتقال انرژی از آنها به سیال به طور دائمی انجام می گیرد .مانند :

 • توربو پمپ ها
 • پمپهای محیطی
 • پمپهای خاص

پمپ های جابجایی: پمپ های که انتقال انرژی از آنها به سیال به صورت متناوب یا پریودیک می باشد. مانند :

 • پمپ های رفت و آمدی
 • پمپ های گردشی

 

انواع پمپ ها ی دینامیکی :

1- توربو پمپها :

 • جریان محوری
 • جریان مختلط
 • جریان شعاعی (1طبقه)

توربوپمپ ها در زبان انگلیسی به پمپ های چرخی معروف هستند در بین کلیه انواع پمپ در تبریز ،  توربوپمپ ها به علت شکل ساده ساختمانی، نسبت پایین حجم به قدرت مصرفی و تنوع فراوان موارد مصرف، نسبت به سایر پمپها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

ساختمان اصلی این پمپ ها از اجزا زیر تشکیل می گردد:

 • پخش کننده : که وظیفه اصلی آن هدایت سیال از محیط خارج تا ورود به پمپ است.
 • یک یا چند چرخ : که هر یک دارای تعدادی پره می باشند. انتقال انرژی به سیال در این قسمت انجام می شود .
 • کاهش دهنده : که مقداری از انرژی جنبشی سیال را به انرژی پتانسیل تبدیل می نمایند.
 • جمع کننده یا ظرف حلزونی : که در ضمن، پوسته پمپ را تشکیل می دهد. سیال بعد از خروج از کاهش دهنده، وارد این قسمت شده و سپس به خارج از پمپ، هدایت می گردد.

لازم به ذکر است که در همه پمپها، قسمت کاهش دهنده لزوما” به صورت یک قسمت مستقل وجود ندارد و در بسیاری مواقع این قسمت حذف میگردد.

نوع سیال عبوری از توربوپمپ ها، مایع همراه با مقداری مواد جامد وگاز است. ازاین نظر توربوپمپ ها برای عبور سیالات یک یا چند فازه ساخته می شوند

2-پمپهای محیطی :

 • یک طبقه
 • چند طبقه

 

پمپ های محیطی یک محصول مرزی بین پمپهای جابجایی مثبت و پمپ های سانتریفیوژ است که در ان سیال در یک کانال محیطی پمپ می شود. برای این پمپها چندان غیر عادی نیست که هد بالای 300متر را با دور پایین تولید نماید.در این پمپ ها تک مرحله ای بودن باعث کارکرد استثنایی آنها می شود . در شرایط دبی کم  و هد بالا این پمپ ها به نسبت پمپ های سانتریفیوژ راندمان بالاتری دارند.

پمپ های محیطی برای سیالات تمیز با ویسکوزیته پایین مناسب است زیرا نیاز به تلرانس های نزدیکی بین پره های توربین و بدنه است. قبل از شروع به کار پمپ محیطی باید آن را از مایع پرکرد و هواگیری نمود.

پمپ های محیطی به دلیل کارایی مطمئن و مقرون بصرفه مناسب جهت استفاده خانگی و آبیاری باغ می باشند.

3-پمپهای خاص :

 • مکش زا
 • کشش گازی
 • قوچ آبی
 • الکترومغناطیسی

یک پمپ مکش نوعی  پمپ است که در آن انرژی از یک سیال (مایع یا گاز) از طریق اثر ونتوری و بر اساس اصل برنولی به یک مایع دیگر منتقل شده است. دراﻳﻦﭘﻤﭗ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎل ازاﻧﺮژیﻳﮏﺳﻴﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

در ﭘﻤﭗ ﮐﺸﺶ ﮔﺎزی ، از ﻳﮏ ﮔﺎز ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺎﻳﻊ از اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻤﭗ قوچ آبی ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ای دارد و ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی آب ﺟﺎری، ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﭘﻤﭗ الکترو مغناطیس ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

انواع پمپ ها ی جابجایی :

1-پمپهای رفت وآمدی :

 • پیستونی
 • پلانجر
 • دیافگرامی

پمپ های رفت و آمدی وسایلی هستند که انتقال انرژی از آنها به سیال به صورت پریودیک و دوره ای می باشد. نیروی محرکه این نوع پمپها نیز غالبا توسط موتورهای الکتریکی تامین می گردد. در این نوع پمپها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر می شود. با عقب رفتن پیستون در سیلندر ایجاد مکش شده و در نتیجه مایع از طریق یک شیر ورودی داخل سیلندر می گردد  . تلمبه های خانگی قدیمی نمونه ساده پمپ های رفت و برگشتی پیستونی می باشند

2-پمپ گردشی :

 • با یک پرخ
 • با چند چرخ

پمپ های چرخشی  که به پمپ های پره ای نیز مشهور هستند، با اعمال فشار روغن بر یک پره خارج از مرکز، کار می کنند که با چرخش پره مذکور جابجایی ساده هوا انجام می گیرد. نتیجه کار پمپ، ایجاد خلاء ضعیفی در حدود 2-10 تور، است. بخش چرخشگر، شامل پره ای است که تحت اعمال فشار یک فنر بوده و با قسمت ثابت در تماس می باشد.

در این نوشته توضیح هاتی مختصر از هر پمپ بیان شد  لازم به ذکر است در صورت داشتن هر گونه سوالی دیگر در زمینه پمپ در تبریز و پکیج در تبریز با 04135257474  و یا 04135259494 تماس بگیرید.